Het volgende is van toepassing op alle leveringen van De Boer illustraties tenzij anders schriftelijk overeengekomen:


1-Op de rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en de illustrator/ontwerper is Nederlands recht van toepassing.


2- De opdrachtgever krijgt door betaling van een van tevoren overeengekomen bedrag het recht tot een éénmalige exclusieve openbaarmaking van het door de illustrator/ontwerper gemaakte werk. Afgesproken bedragen zijn exclusief B.T.W. en aan derden gemaakte kosten


3-Voor meerdere opdrachten van dezelfde opdrachtgever geldt dat wanneer er geen nieuwe afspraken worden gemaakt over de bedragen, de eerder gefactureerde bedragen - met jaarlijkse inflatiecorrectie - geldig zijn. Na levering kan de opdrachtgever deze afspraken niet eenzijdig wijzigen. Overeengekomen afwijking van standaardtarieven zijn hiervan uitgesloten.


4-Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling zal de opdrachtgever over het netto honorarium vanaf de factuurdatum een rente van 0,2%/week moeten voldoen en is hij ook verplicht de eventuele juridische- en incassokosten voor zijn rekening te nemen met een minimum van 150€. Onze facturering echter heeft geen termijnsbeperking. Ook laat ingediende facturen dienen te worden voldaan.


5-De opdrachtgever is de illustrator/ontwerper de volledige honorering verschuldigd bij annulering van de opdracht om wat voor een reden dan ook, tenzij er duidelijk sprake is van een wanprestatie aan de kant van de illustrator/ontwerper.

Als een illustratieopdrachten worden afgebroken als alleen ontwerpschetsen zijn gemaakt zal 33% van het afgesproken totaalbedrag als schetskosten worden berekend, met een minimum van 235€.


6-De illustrator/ontwerper zal bij een productie die bij zekerheid meer dan een maand duurt, zich beroepen op het recht een voorschotbetaling te vorderen.


7-De opdrachtgever zal het originele artwork binnen 6 maanden na levering onbeschadigd aan de illustrator/ontwerper retourneren. Verlies van of schade aan het originele artwork dat indirect of direct in het bezit van de opdrachtgever is, zal worden doorberekend door de illustrator/ontwerper. De schade bedraagt minimaal 2 maal het overeengekomen bedrag van de reeds geplaatste openbaarmaking. Deze bepalingen gelden niet voor digitale leveringen.


8-De termijn van de publicatie, afgezien van boeken, te zijn beperkt tot 12 maanden.


9-Voor het ontwerpen van logo’s/beeldmerken geldt dat alleen die auteursrechten en toepassingen daarvan aan de opdrachtgever worden overgedragen die schriftelijk (waar onder ook e-mail) zijn afgesproken. Aan alles wat voor de opdracht aan schetsen wordt gemaakt kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.


10-Als de opdrachtgever de gestelde betalingstermijn niet nakomt, komen al zijn rechten te vervallen en heeft de illustrator/ontwerper het recht het gebruik van het ter beschikking gestelde werk terug te nemen.


10a-Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt zoals afgesproken in deze overeenkomst , vervallen met het verstrijken van de betalingstermijn alle door de opdrachtgever verkregen rechten. Dit houdt mede in dat het de opdrachtgever alsdan niet is toegestaan het hem ter beschikking gestelde werk voor reproductie- doeleinden te gebruiken.


11-De opdrachtgever zal de illustrator/ontwerper vrijwaarden voor aanspraken met betrekking tot het auteursrecht van referentiemateriaal zoals foto’s, tekeningen en dergelijke. De illustrator/ontwerper is niet verantwoordelijk voor (druk-) technische problemen die zijn werk kan opleveren tenzij hier vooraf door de opdrachtgever aanwijzingen voor zijn gegeven.


12-Het door de illustrator/ontwerper vervaardigd werk is origineel en vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van auteurs-rechten, tenzij door de opdrachtgever om een gelijkenis wordt gevraagd. De illustrator/ontwerper heeft het recht om ideeën, onderdelen en stijlelementen uit eerder door hem voor andere opdrachtgevers gemaakt werk te gebruiken.


13-Indien er geen bepaling omtrent de overdracht van auteursrecht of van eigendomsrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht niet te zijn overgedragen.Tenzij anders overeengekomen is het gebruik/gebruiksrecht beperkt tot Nederland.


14-Tenzij anders overeengekomen blijven schetsen te alle tijde in het bezit van de illustrator/ontwerper, en mogen noch deels noch in zijn geheel worden gereproduceerd.


15- De opdrachtgever heeft niet het recht veranderingen aan te brengen in de illustraties/ontwerpen zonder schriftelijke toestemming van de illustrator/ontwerper.


16-Meerwerk of onvoorziene uitloop zal met een additioneel honorarium worden beloond. Hiervoor geldt - tenzij anders is afgesproken - een uurtarief van 75 € voor uitvoerend werk en 95 € voor ontwerpwerk. De illustrator/ontwerper zal de opdrachtgever van deze extra kosten telefonisch of per e-mail op de hoogte houden.


16a-Alle werk en aanpassingen als gevolg van commentaar op de geleverde illustratie/ontwerpen meer dan een week - 5 werkdagen - na de levering wordt zonder uitzondering gezien als meerwerk en conform in rekening gebracht.


17-De illustrator/ontwerper heeft het recht om bij een herformulering van de opdracht/briefing de tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen.


18-De illustrator/ontwerper heeft het recht om extra correcties/aanpassingen als meerwerk in rekening te brengen. Verzoeken om zulke aanpassing een week na levering of na goedkeuring van de opdrachtgever zullen te alle tijden als meerwerk in rekening worden gebracht tenzij anders is overeengekomen. 


19- Een opdrachtgever die zonder toestemming van de illustrator/ontwerper het werk anders dan overeengekomen openbaar maakt, zal een vergoeding van minimaal 2 maal het overeengekomen bedrag aan de illustrator/ontwerper moeten voldoen.


20-De illustrator heeft het recht zijn illustraties te signeren, tenzij er nadrukkelijk anders om wordt gevraagd. Bij commercieel gebruik diendt naamsvermelding in goed overleg met de illustrator geregeld worden.


21-De opdrachtgever zal enkele exemplaren van de publicatie, of het onderdeel daarvan, aan de illustrator doen toekomen zodra openbaring heeft plaatsgevonden.


Contact Contact_De_Boer_illustraties.html
HomeWelkom_in_de_kleurrijke_wereld_van_De_Boer_illustraties.html